Політика конфіденційності

 

Будь ласка, ретельно прочитайте всі умови цієї угоди та переконайтеся, що ви їх зрозуміли. Виконавець залишає за собою право змінювати умови цієї угоди у випадку необхідності, відповідно до встановленого порядку. Ми підтримуємо думку, що безпека та конфіденційність вашої інформації мають найвищий пріоритет.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

Даний документ є пропозицією укласти договір на визначених нижче умовах з будь-якою особою, яка приймає (акцептує) умови цієї публічної пропозиції. Цей договір встановлює загальні умови надання послуг Пацієнтам Виконавцями через використання веб-сайту. Фактичне користування веб-сайтом вважається згодою особи з цим договором та прийняттям його умов. Договір є публічною пропозицією відповідно до чинного законодавства України (ст. ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного Кодексу України), умови цього договору є однаковими та обов’язковими для всіх і застосовуються до всіх послуг, які надаються Виконавцями.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Виконавець або Медичний заклад — центр медицини болю SPRAVNO. 

1.2. Замовник або Пацієнт – особа-фізична, яка уклала з Виконавцем цей Публічний контракт щодо надання медичних послуг.

1.3 Під медичними послугами (медичною допомогою) розуміється вид професійної діяльності Виконавця, що передбачає використання спеціальних заходів для збереження та відновлення здоров’я (як результат, можливе поліпшення загального стану, функціонування окремих органів або систем організму людини). Медичні послуги включають консультації фахівців лікувальних спеціальностей з питань медикаментозного та немедикаментозного лікування, проведення лабораторних та діагностичних обстежень, а також лікувальні, профілактичні та реабілітаційні заходи різного рівня складності та призначення, які надаються Виконавцем відповідно до умов цього Договору. Інформація про перелік послуг, їх вартість та інші деталі доступні на веб-сайті Виконавця та у місцях надання послуг.

1.4. Під якістю Медичних послуг, що надаються у Медичному закладі, розуміють:

 • сукупність організаційних, медичних, санітарно-гігієнічних умов медичного супроводу Пацієнта, відповідно до цього Договору та стандартів, прийнятих в галузі охорони здоров’я України для надання медичної допомоги Пацієнту;
 • безумовне дотримання медико-етичних норм та збереження конфіденційності спілкування із Пацієнтом з боку Медичного закладу.

1.5. Дії, які підтверджують згоду на укладення цього Договору або дотримання його умов, можуть бути різними, зокрема:

 • Звернення до Медичного закладу за номерами телефонів, що зазначені на веб-сайті Виконавця;
 • Замовлення послуг через використання Сайту Виконавця;
 • Надання інформованої добровільної згоди Пацієнта на проведення діагностики, лікування та операцій;
 • Заповнення анкети пацієнта;
 • Фактичний початок надання послуг;
 • Підписання інших документів, пов’язаних з наданням медичних послуг, за формами, розробленими Виконавцем;
 • Надання пацієнтом добровільної згоди на отримання повідомлень та листів інформативного, акційного та навчально-рекомендаційного характеру від Виконавця;
 • Оплата медичних послуг або будь-які інші дії, які свідчать про згоду Пацієнта або Замовника з умовами цього Договору.

1.6. Сайт Виконавця – інтернет-ресурс Виконавця, доступний за адресою – https://spravno.clinic/ 

1.7. Сторони – спільне найменування Замовника і Виконавця.   

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Політика конфіденційності центру медицини болю “SPRAVNO” визначає умови та правила використання веб-сайту клініки “SPRAVNO” (далі – “Сайт”). Ця політика розроблена відповідно до законодавства України про захист персональних даних, інформації та інших відповідних нормативних актів.

Метою затвердження даної Політики конфіденційності є захист та забезпечення конфіденційності персональних даних клієнтів центру медицини болю “SPRAVNO”, включаючи користувачів Сайту, а також конфіденційної інформації, що містить особисті дані. Політика також регулює доступ, передачу та обробку конфіденційної інформації, якою володіє центр медицини болю “SPRAVNO”.

Ця Політика конфіденційності застосовується до всіх користувачів. 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Згідно з умовами цього Договору, Виконавець зобов’язується на платній основі надавати необхідні медичні послуги (медичну допомогу), включаючи профілактичні, лікувально-діагностичні, реабілітаційні та інші, які відповідають вимогам, що стосуються методів діагностики, профілактики та лікування, дозволених на території України. Характеристики послуг, такі як вид, обсяг, етапність та інші, визначаються відповідно до Плану лікування. План лікування може включати такі документи як листок лікарських призначень, листок призначень препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для хворих, які отримують лікування, консультативний висновок, а також інша медична документація, в якій Виконавцем надаються рекомендації щодо лікування.

3.2. Сторони узгодили, що ціна (вартість), найменування та перелік Медичних послуг, які будуть надаватися Замовникові відповідно до умов цього Договору, визначаються на основі переліку (найменувань) та цін (вартості), що розміщені на веб-сайті Виконавця і є актуальними на дату надання допомоги, згідно двосторонньої домовленості.

3.3. Замовник добровільно зобов’язується оплачувати надані йому медичні послуги (медичну допомогу) у відповідності до умов, визначених цим Договором.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1 Права та обов’язки Виконавця:

4.1.1. Забезпечувати Пацієнтам необхідну кваліфіковану медичну допомогу та послуги, вчасно та з належною якістю, відповідно до методик, протоколів і стандартів, що схвалені Міністерством охорони здоров’я України, у відповідності до медичних спеціальностей Медичного закладу.

4.1.2. Вимагати від Замовника належного, своєчасного та повного виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

4.1.3. У разі виявлення у Замовника під час обстеження захворювань чи станів, при яких фахівці Виконавця не можуть здійснювати медичне втручання відповідно до законодавчих або ліцензійних обмежень, а також технічних можливостей закладу Виконавця, не починати або призупиняти надання послуг Замовнику.

4.1.4. Дотримуватися плану лікування та інформувати Замовника про вартість, мету, терміни надання послуг, ефективність обраних методів, а також про можливі ризики та ускладнення, що можуть виникнути під час та після їх застосування, які відображені в інформованій згоді.

4.1.5. Забезпечувати абсолютну конфіденційність інформації про стан здоров’я, результати обстежень та оглядів, а також інтимні та сімейні аспекти життя Замовника.

4.1.6 Виконавець має право вносити зміни до Прейскуранту цін, повідомляючи Замовника про ці зміни шляхом розміщення інформації на веб-сайті Виконавця або за допомогою інших доступних засобів.

4.2 Права та обов’язки Замовника:

4.2.1. Вимагати від Медичного закладу належного, своєчасного та повного виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

4.2.2. При виявленні недоліків у процесі отримання медичних послуг негайно інформувати про це Виконавця в порядку, визначеному цим Договором.

4.2.3. Отримувати від Виконавця будь-яку медичну інформацію про стан свого здоров’я.

4.2.4. Медична інформація, що є лікарською таємницею, надається Виконавцю безпосередньо Замовнику та/або членам його сім’ї.

4.2.5. Факт укладення Договору Замовником свідчить про ознайомлення і погодження Замовника та членів сім’ї Замовника з діючим Прейскурантом цін та вартістю відповідних програм.

4.2.6. У разі придбання послуг для своєї дитини, забезпечувати супровід дитини в процесі надання медичних послуг та слідкувати за належним і своєчасним виконанням дитиною призначеного Виконавцем лікування або обстеження.

4.2.7. Отримувати інформацію про кваліфікацію та сертифікати фахівців Виконавця.

4.2.8. Мати можливість замінити лікаря на будь-якому етапі лікування чи надання медичних послуг.

4.3. Замовник зобов’язаний:

4.3.1. Своєчасно оплачувати надані Медичні послуги відповідно до умов цього Договору.

4.3.2. Своєчасно приходити на призначені прийоми, огляди, процедури, що вказані в плані лікування, дотримуватися приписів та рекомендацій лікуючого лікаря та іншого медичного персоналу, які беруть участь у медичному обслуговуванні за цим Договором, а також дотримуватися правил перебування в Медичному закладі Виконавця.

4.3.3. Надавати правдиві персональні дані та інформацію про свій стан здоров’я, включаючи наявні та перенесені захворювання, алергічні реакції, шкідливі звички тощо, які обов’язково заносяться до медичної документації. Від правдивості цієї інформації залежить результат лікування.

4.3.4. Заповнити інформаційну згоду та інші документи, які пропонується підписати Виконавцем для надання послуг.

4.3.5. З’являтися на призначені консиліуми, додаткові обстеження, контрольні та профілактичні огляди, у тому числі комісійні, які проводяться фахівцями медичних закладів, призначеними фахівцями Виконавця.

4.3.6. Негайно та своєчасно повідомляти лікуючого лікаря про виникнення ускладнень після проведення медичних втручань (процедур) чи погіршення стану здоров’я через хвороби, травми тощо.

4.3.7. Дбайливо ставитися до майна Виконавця та майна інших пацієнтів Медичного закладу.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань згідно з умовами цього Договору.

5.2. У разі виникнення спорів або розбіжностей між сторонами, вони зобов’язані намагатися вирішити їх шляхом переговорів та конструктивного діалогу.

5.3. Якщо спір не вдається вирішити шляхом переговорів, сторони можуть вирішити використати альтернативні методи врегулювання спорів, такі як медіація або арбітраж.

5.4. У випадку, якщо альтернативні методи врегулювання спорів не призводять до згоди сторін, будь-який спір або суперечка може бути вирішена в суді відповідно до законодавства, що діє.

6. ВИДИ ОБРОБЛЮВАЛЬНИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

Під час користування сервісами Сайту, Компанія обробляє наступні дані користувача:

Дані, надані користувачем:

 • Дані, заповнюючи реєстраційні форми та користуючись сервісами.
 • Файли cookie.
 • IP-адреса користувача.
 • Параметри та налаштування інтернет-браузера (User-agent).

Компанія обмежує збір тільки тих персональних даних, які свідомо та добровільно надає користувач для використання сервісів Сайту (наприклад, ім’я, прізвище, логін, пароль, електронна адреса, телефонний номер, дата народження, стать тощо). Збір цих даних відбувається відповідно до вимог законодавства та згоди користувача на їх обробку, як вказано у цій Політиці.

Компанія також отримує дані статистики відвідувань сайту (наприклад, з’єднання, трафік, браузер користувача, дату, час, тривалість роботи в мережі та знаходження на сайті). Крім того, Компанія фіксує вхід користувача в систему, не обробляючи та не зберігаючи інші відомості про його мережеву поведінку.

Важливо зауважити, що Компанія обмежує збір інформації лише тим мінімальним обсягом, який необхідний для виконання запитів суб’єкта персональних даних. Крім того, Компанія не збирає дані, що підпадають під специфічні вимоги законодавства, такі як інформація про расове чи етнічне походження, політичні переконання, релігійні вірування, членство в організаціях чи засудження до кримінального покарання (згідно із Законом України “Про захист персональних даних” № 2297-VI від 01.06.2010 р.).

7. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Користувацькі персональні дані обробляються та зберігаються в дата-центрах, де розташовано обладнання, що забезпечує нормальне функціонування сервісів Сайту. Ця обробка та зберігання персональних даних здійснюються у Базі даних або в окремій таблиці Бази даних Сайту.

8. ЦІЛІ ОБРОБКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

Персональні дані використовуються для надання Інтернет-сервісів Сайту, обміну інформацією та отримання новин, а також для ведення відносин у сфері реклами та комунікації відповідно до законів України, таких як «Про захист персональних даних», «Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних», «Про інформацію», «Про рекламу», «Про телекомунікації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», а також відповідно до Правил використання Сайту та інших нормативних актів, що регулюють діяльність Компанії.

9. ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

Термін зберігання персональних даних обмежується періодом, необхідним для їх обробки.

Після припинення статусу користувача Сайту, що настає при видаленні облікового запису, його персональні дані автоматично вилучаються.

10. ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ COOKIE 

Cookie представляє собою текстовий файл або набір файлів, що містять невеликий обсяг інформації. Ці файли відправляються веб-браузеру та зберігаються на пристрої користувача, такому як комп’ютер, мобільний телефон чи інший пристрій, яким користувач користується для відвідування Сайту.

Cookie можуть бути постійними, що зберігаються на комп’ютері до моменту їхнього видалення користувачем, або тимчасовими/сесійними, які зберігаються лише до закриття браузера. Крім того, файли cookie можуть бути основними, встановленими безпосередньо Сайтом, або сторонніми, встановленими іншими веб-сайтами.

Звертаємо увагу на наступне:

 • Дані файлів cookie оновлюються при кожному повторному відвідуванні Сайту користувачем.
 • Більшість веб-браузерів автоматично дозволяють зберігання файлів cookie на пристрої користувача за замовчуванням.
 • Відключення файлів cookie може призвести до обмеження доступу до опублікованих матеріалів та/або неповноцінного функціонування сервісів Сайту.

Компанія звертає особливу увагу на комфорт користувачів і застосовує файли cookie для аналізу їхньої поведінки, вподобань та інтересів. Цей аналіз допомагає Компанії вдосконалити взаємодію з Сайтом, визначити найзручніший інтерфейс та навігацію Сервісу.

Враховуючи класифікацію Міжнародної торгової палати (International Chamber of Commerce), Компанія користується наступними категоріями файлів cookie:

10.1 Необхідні файли cookie:

   – Використовуються для навігації користувача на веб-сторінці та доступу до певних сервісів (наприклад, захищених сторінок, реєстрації та авторизації).

   – Запам’ятовують попередні дії користувача протягом тієї ж сесії.

10.2 Експлуатаційні файли cookie:

   – Підсумовують інформацію про використання Сайту (час перебування, найбільш відвідувані сторінки, ефективність рекламних кампаній тощо).

   – Зберігаються на пристрої користувача між сеансами веб-браузера.

10.3 Функціональні файли cookie:

   – Використовуються для збереження параметрів і конфігурацій на пристрої користувача між сеансами веб-браузера.

   – Дозволяють переглядати відео, брати участь в інтерактивних заходах та взаємодіяти з соціальними мережами.

10.4 Цільові файли cookie:

   – Використовуються для надання контенту, який може цікавити користувача.

   – Зберігаються на пристрої користувача між сеансами веб-браузера, управляють цільовою рекламою та оцінюють ефективність рекламних кампаній.

Слід відзначити, що Сайт може ділитися цією інформацією з іншими сторонами, включаючи медіа-клієнтів, рекламодавців та партнерів, з метою забезпечення якісної таргетованої реклами.

Компанія використовує файли cookie від сторонніх сервісів та аналітичних сервісів для оперативної доставки якісного зображення та детального аналізу контенту на Сайті. Сервіси, такі як Instagram, Telegram, YouTube, WhatsApp та інші, є власністю сторонніх компаній, які можуть використовувати файли cookie на пристроях користувачів під час їхнього взаємодії з Сайтом. 

У випадку, якщо користувач не згоден із використанням файлів cookie або свідомо видаляє всі файли cookie зі свого веб-браузера, при подальших відвідинах Сайту користувачеві буде знову запропоновано увімкнення та використання файлів cookie.

Інформація про користувачів, яка отримується за допомогою файлів cookie, не передається чи не продається у відкритому доступі. Ця інформація є виключною власністю Компанії.

11. ВЗАЄМОДІЯ САЙТУ З ІНШИМИ РЕСУРСАМИ 

Під час використання користувачем сервісів на сторінках Сайту можуть включатися коди інших Інтернет-ресурсів та третіх осіб, що може призводити до передачі Ваших даних цим ресурсам. Таким чином, ці Інтернет-ресурси можуть отримувати та обробляти інформацію про Ваші відвідування цих сторінок, а також інші дані, які передає браузер користувача.

Використання інших сервісів Компанії є необхідним для швидкого аналізу відвідувань сайту, внутрішньої та зовнішньої оцінки відвідуваності, глибини перегляду та активності користувачів. Отримані дані від цих сервісів Компанія не зберігає та не обробляє.

Зазначається, що у разі, якщо користувач з будь-якої причини не бажає, щоб вказані сервіси мали доступ до його персональних даних, він може власноруч вийти зі свого аккаунта чи профілю і очистити файли cookie через свій браузер.

12. БЕЗПЕКА НЕПОВНОЛІТНІХ 

Сайт не призначений для осіб, які не досягли повноліття.

13. ВЗАЄМОДІЯ КОМПАНІЇ З ТРЕТІМИ ОСОБАМИ СТОСОВНО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ  

Компанія не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб’єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в законодавстві України та в даній Політиці. Компанія розуміє, що особиста інформація є цінністю і невід’ємним змістом, у тому числі, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, і тому вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації користувачів, добровільно й усвідомлено переданої останніми Компанії.

На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (в інформаційних і / або рекламних цілях). При переході користувачем за посиланням на інші веб-сайти дію цієї Політики на такі сайти не поширюватиметься.

14. ПРИВАТНІСТЬ ДІЙ СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ НА ВЕБ-РЕСУРСІ 

Інформація про активність користувачів на Сайті, що пройшла через мережу або електронну пошту, захищена відповідно до законодавства. Іншими словами, Компанія не порушує конфіденційність “активності” користувача під час використання ним сервісів Сайту ніяким чином.

15. БЕЗПЕКА ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Компанія використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Незважаючи на усі зусилля, Компанія не може гарантувати абсолютну безпеку від будь-яких загроз, що виникають за межами її контролю.

Компанія приділяє велику увагу виконанню всіх обов’язків з дотримання конфіденційності та використовує технічні та організаційні заходи безпеки. Це робиться для запобігання несанкціонованому або незаконному розголошенню або обробці інформації та даних, а також для уникнення їх випадкової втрати, знищення чи пошкодження.

16. УМОВИ ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ ДО ОСОБИСТИХ ДАНИХ 

Правила отримання доступу до особистих даних третіх осіб визначаються умовами згоди, яку користувач надає власнику своїх особистих даних для їх обробки, або відповідно до вимог законодавства.

Отримання користувачем інформації про себе є безкоштовним.

17. ПРАВА ОСОБИ, ЩО НАДАЛА СВОЇ ОСОБИСТІ ДАНІ 

Суб’єкт персональних даних має права, визначені Законом України “Про захист персональних даних” № 2297-VI від 01.06.2010 р., і включають наступне:

17.1 Бути проінформованим про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або подавати доручення для отримання цієї інформації уповноваженим особам, за винятком випадків, встановлених законом.

17.2 Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включаючи відомості про третіх осіб, яким передаються ці дані.

17.3 Мати доступ до своїх персональних даних.

17.4 Отримувати відповідь стосовно обробки персональних даних протягом тридцяти календарних днів з моменту отримання запиту, за винятком випадків, передбачених законом, та отримувати вміст таких персональних даних.

17.5 Подає вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних.

17.6 Подає вмотивану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних, якщо вони обробляються незаконно чи є недостовірними.

17.7 Захищає свої персональні дані від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення чи пошкодження.

17.8 Подає скарги на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду.

17.9 Застосовує засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

17.10 Вносить застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди.

17.11 Відкликає згоду на обробку персональних даних.

17.12 Знає механізм автоматичної обробки персональних даних.

17.13 Захищається від автоматизованого рішення, яке має правові наслідки. Для вирішення будь-яких питань, пов’язаних з особистими даними, звертайтеся до Компанії.

18. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

18.1. Виконавець старається надати актуальну та корисну інформацію на своєму сайті, але не несе відповідальності за можливі неточності, помилки або упущення, які можуть виникнути при використанні цієї інформації. Виконавець також не несе відповідальності за будь-який збиток, що може виникнути внаслідок використання застарілої, неповної або технічно некоректної інформації на сайті.

18.2. Виконавець має право вносити зміни та доповнення в послуги та іншу інформацію на своєму сайті без попереднього повідомлення.

18.3. Гіперпосилання на зовнішні ресурси та веб-сайти, розміщені на сайті Виконавця, не означають зв’язку між Виконавцем та цими ресурсами. Виконавець не несе відповідальності за зміст, коректність, легальність та достовірність інформації на зовнішніх ресурсах.

18.4. Усі медичні документи, які створюються для Замовника, є власністю Виконавця та зберігаються у Медичному центрі.

18.5. Виконавець має право здійснювати фотофіксацію перед та після надання медичних послуг для порівняння результатів. Ці фотографії можуть використовуватися Виконавцем на його веб-сайті, у наукових дослідженнях, демонстраціях та для інших цілей, на які Замовник погоджується, укладаючи цей Договір.

18.6. Замовник згоден на те, що Виконавцем може вестися запис телефонних розмов для можливого використання їх у разі виникнення спорів чи при вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають за умовами Договору.

19. ЗМІНИ В ПОЛІТИЦІ

Цю Політику можуть періодично змінювати та доповнювати без попереднього повідомлення користувача, включаючи випадки зміни вимог законодавства.

Прохання періодично переглядати цю Політику для ознайомлення з можливими змінами або доповненнями.

З повагою,

Центр медицини болю «SPRAVNO»